ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/24

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/24

od 21 sierpnia

Kopernika 2 | pon – pt | godz. 15:00 – 19:00 | tel. +48 537 37 11 66

Piotrkowska 68 | pon – pt | godz. 15:30 – 19:00 | tel. +48 570 97 22 88

od 28 sierpnia

Retkinia, SP nr 6 | pon – czw | godz. 16:00 – 19:00 | tel. +48 534 82 82 84

Widzew SP nr 34 | pon, śr | godz. 16:00 – 19:00 | tel. +48 536 55 51 75

Radogoszcz ZSO nr 4 | pon - czw | godz. 16:00 – 19:00 | tel. +48 535 87 89 17

od 19 września

Doły | wt, pt | godz. 16:00 – 19:00 | tel. +48 536 55 51 75