RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka", ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź.
  2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
  3. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka" są pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do przetwarzania tych danych w sposób gwarantujący najwyższy poziom ich bezpieczeństwa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Studium. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzają je tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Studium. Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka" ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umów chroniących Pani/Pana prywatność.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a.
  8. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.