Kurs języka niemieckiego

Kursy języka niemieckiego przygotowują do certyfikatów organizowanych przez Instytut Goethego, egzaminy odbywają się dwa razy do roku (styczeń i czerwiec).

Poziomy kursów odpowiadają poziomom biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

A1 – Poziom podstawowy dla osób całkowicie początkujących

  • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie oraz prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 – Poziom początkowy plus

  • Oferta kursu skierowana do osób które ukończyły kurs na poziomie A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom A2 obejmuje rozszerzenie słownictwa oraz form gramatycznych poznanych na poziomie A1, słuchacz potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach codziennych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat Start Deutsch 2.

B1- Poziom średniozaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi dość płynnie komunikować się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, rozumie dłuższe teksty i wypowiedzi związane z rodziną, zainteresowaniami, podróżami, pracą itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat B1.

B2 – Poziom średniozaawansowany plus

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, oraz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat B2.

C1 – Poziom zaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych, formułuje jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat C1.

C2 – Poziom zaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie C1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Jej poziom kompetencji językowej jest zbliżony do poziomu rodowitego użytkownika języka o pełnej komunikatywności w mowie i piśmie. Kurs utrwala umiejętności czytania i pisania złożonych tekstów, wygłaszania opinii, pisania referatów i prowadzenia prezentacji. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat C2.

Według Tabeli Rady Europy i Goethe Institut