Kurs języka francuskiego

Poziomy nauki języka francuskiego:

DEBUTANTS

  • poziom dla początkujących. Uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka, co pozwala im formułować najprostsze zdania, a tym samym rozpocząć komunikowanie się w języku francuskim.

FAUX DEBUTANTS

  • poziom początkowy plus, wprowadzony aby utrwalić elementarną wiedzę z zakresu języka francuskiego i umożliwić studentom poświęcenie większej ilości czasu na konwersacje z użyciem poznanych zagadnień. Dodatkowo wprowadzane są kolejne zagadnienia gramatyczne i poszerzane jest poznane już słownictwo.

MOYEN

  • oznacza poziom średnio zaawansowany. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio dobranych publikacji prasowych. Zajęcia uzupełniane są autentycznymi francuskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi.

INTERMEDIARE

  • poziom wyższy od średnio zaawansowanego pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student.

AVANCE

  • poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie zaawansowanym lektorzy wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci kończący poziom zaawansowany mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski.

Przygotowujemy do egzaminów DELF i DALF.

DELF (Diplôme d’études en langue française) – międzynarodowy certyfikat językowy, ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Egzaminy przeprowadzają ośrodki Alliance Française na całym świecie. Certyfikat można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:

A1 i A2 – poziom podstawowy, B1 i B2 – poziom samodzielności

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Certyfikat DALF można zdawać na jednym z dwóch poziomów biegłości językowej – C1 i C2.. Oba poziomy są dostosowane do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Egzamin DALF można zdawać w jednej z dwóch wybranych dziedzin (domaines):

– nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines)

– nauki ścisłe (sciences).

Podczas egzaminu kandydat ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, które mogą pochodzić z prasy codziennej lub specjalistycznej, radia, Internetu, dzieł literackich itp.