Materiały >

Przykładowe sposoby wprowadzania gramatyki i słownictwa


Przykładowe wprowadzanie gramatyki:

Konstrukcja I wish - polski odpowiednik: Szkoda, że; Żałuję, że
1. W celu dobrego zrozumienia lektor kontrastuje konstrukcję zwykłą bezokolicznikową z konstrukcją wprowadzaną.

 • I would like you to come to the party. - Chciałbym, żebyś przyszła na przyjęcie. (Użycie tonu zapraszającego ; przyjście na przyjęcie jest jak najbardziej możliwe)
 • I wish you would come to the party. - Chciałbym, żebyś przyszła na przyjęcie. (Powiedziane z żalem, że przyjście na przyjęcie nie jest możliwe / Tłumaczenie luźne - Szkoda , że nie przyjdziesz na przyjęcie.)

2. Słuchacze tworzą podobne przykłady - pary zdaniowe mające wyrazić 'chciałbym' w sposób zapraszający oraz z żalem. Skontrastowanie z językiem polskim jest pomocne, wręcz nieodzowne. Zmiana tonu i intonacji powoduje, że w języku angielskim należy użyć innej konstrukcji.

3. Lektor podaje zasady tworzenia konstrukcji w odniesieniu do przyszłości, teraźniejszości i przeszłości kontrastując czasy realne i nierealne.

 • Przyszłość
  It's a pity it will not stop raining / it's not going to stop raining. - Szkoda, że nie przestanie padać.
  Czas Future (przyszły) lub konstrukcja 'to be going to' wyrażająca przyszłość. = I wish it would stop raining. Czas Future in the Past - przyszły w przeszłym
 • Teraźniejszość
  It's a pity I don't have enough time to deal with it. - Szkoda, że nie mam czasu, żeby się tym zająć.
  Czas Simple Present - teraźniejszy prosty = I wish I had enough time to deal with it. Czas Simple Past - przeszły prosty It's a pity you're not listening to me. - Szkoda, że nie słuchasz tego, co mówię. Czas Present Continuous -teraźniejszy ciągły = I wish you were listening to me. Czas Past Continuous - przeszły ciągły
 • Przeszłość
  It's a pity she didn't tell me the truth. - Szkoda, że nie powiedziała mi prawdy. Czas Simple Past - przeszły prosty = I wish she had told me the truth. Czas Past Perfect - zaprzeszły
  It's a pity she wasn't following me. - Szkoda, że nie szła za mną. Czas Past Continuous - przeszły ciągły = I wish she had been following me. Czas Past Perfect Continuous - zaprzeszły ciągły

Wniosek: konstrukcja I wish wymaga cofnięcia się o jeden czas.

4. W celu rozćwiczenia konstrukcji podczas zajęć lektor tworzy zdania z It's a pity z użyciem czasów realnych ( przykłady jak powyżej), a słuchacze przekształcają je na I wish stosując czasy nierealne.

Uzasadnienie:

Podejście kognitywne, tzn. uświadamianie słuchaczom różnicy w myśleniu w języku polskim i angielskim pozwala na zrozumienie nowej konstrukcji i na swobodne przejście do ćwiczenia jej w przykładach zdaniowych zależnie od zaistniałej sytuacji. Możliwe staje się mechaniczne przekształcanie czasów z pełnym zrozumieniem kontekstu i swoich wypowiedzi.Przykładowe wprowadzanie słownictwa

Przykład I

1. Parafraza i kontekstualizacja

He begged the terrorists to spare his life. - Błagał terrorystów, żeby darowali mu życie.
Synonimy beg: plead, implore, beseach, entreat - błagać
Parafraza: He implored /besought/entreated the terrorists to spare his life.
He pleaded with the terrorists not to kill him.

W odróżnieniu do beg, implore, beseech i entreat, plead wymaga użycia przyimka 'with'.

2. Ćwiczenie

Lektor tworzy zdania z użyciem 'beg', a słuchacze przekształcają je stosując 'plead'.
Tylko swobodne użycie danego słowa w kontekście świadczy o tym, że się je dobrze zna. Parafraza i kontekstualizacja prowadzą do mówienia ze zrozumieniem, a w rezultacie do myślenia w języku angielskim.

Przykład II

1. Tworzenie grup wyrazów łudząco podobnych tzw. Confusing Words

 • paddle
 • pedal
 • peddle
 • puddle
 • poodle

2. Podanie różnicy w wymowie przy pomocy transkrypcji fonetycznej zapisanej na tablicy. Lektor także wypowiada poszczególne słowa, a słuchacze powtarzają je chórem i indywidualnie.

3. Podanie różnicy znaczeniowej poprzez parafrazę i podanie polskich odpowiedników.

 • paddle - move a small boat / wade - wiosłować / brodzić
 • pedal - ride a bicycle / cycle - jeździć na rowerze / pedałować
 • peddle - try to sell things to people by going from place to place (often illegal) - sprzedawać, rozprowadzać towary
 • puddle - a small pool of liquid, especially rain water - kałuża
 • poodle - a dog with thick, curly hair - pudel

4. Kontekstualizacja, podanie przykładów zdaniowych

 • I desperately paddled for the shore. - Mocno wiosłowałem, żeby dobić do brzegu.
 • Children were paddling in the brook. - Dzieci brodziły w rzeczce.
 • She pedalled up the road towards the town centre. - Jechała rowerem w kierunku centrum.
 • They were accused of peddling drugs. - Oskarżono ich o rozprowadzanie narkotyków.
 • Children were splashing in the puddles. - Dzieci pluskały się w kałużach.
 • Do you have a pet ? Yes, it's a poodle. - Czy masz jakieś zwierzątko? Tak, pudla.

5. W małych grupach słuchacze tworzą krótkie historyjki z użyciem wszystkich (pięciu) słów.

Uzasadnienie:

Tworzenie grup wyrazów podobnych i kontekstualizacja ich jest przykładem atrakcyjnych technik ćwiczących zapamiętywanie, prowadzących do skutecznego poszerzania i swobodnego stosowania słownictwa. 

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy

angielski biznesowy łódź, angielski dla dorosłych łódź, angielski dla dzieci łódź, angielski dla firm lodz, angielski dla początkujących łódź, angielski konwersacje łódź, angielski kurs lodz, angielski łódź, angielski w łodzi, business english łódź, certyfikat CAE łódź, certyfikat CPE łódź, certyfikat FCE łódź, certyfikaty językowe łódź, egzamin CAE łódź, egzamin FCE łódź, egzamin FCE łódź, Egzaminy Advanced lodz, Egzaminy FCE łódź, hiszpański łódź, język angielski łódź, językowa szkoła łódź, językowe kursy łódź, konwersacje angielski łódź, konwersacje językowe łódź, kurs angielski łódź, kurs angielskiego łódź, kurs hiszpańskiego łódź, kurs języka angielskiego łódź, kurs języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe dla firm łódź, kurs językowy dla firm łódź, kurs językowy łódź, kurs wakacyjny angielski lodz, kursy angielski łódź, kursy angielskiego w łodzi, kursy języka angielskiego łódź, kursy języka angielskiego w łodzi, kursy języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe łódź, kursy maturalne łódź, kursy z języka angielskiego łódź, lekcje angielskiego łódź, łódź angielski, łódź angielski biznesowy, łódź business english, łódź języki obce, łódź językowe kursy, łódź kursy językowe, łódź szkoły językowe, łódź szkoły języków obcych, matura z angielskiego łódź, native speaker łódź, native speakers łódź, nauka angielski łódź, nauka angielskiego łódź, nauka angielskiego łódź, nauka języka angielski łódź, nauka języków obcych łódź, szkolenia językowe łódź, szkoła angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, szkoła języka angielskiego łódź, szkoła językowa angielski łódź, szkoła języków obcych łódź, szkoły angielskiego lodz, szkoły języka angielskiego łódź, szkoły języka angielskiego w łodzi, szkoły języków łódź, szkoły języków obcych łódź, wakacyjne kursy językowe łódź, najlepsza szkoła angielskiego łodzi, najlepsze kursy angielskiego łódź, angielski najlepsza szkoła łódź, tanie kursy angielskiego łódź, najlepsze konwersacje angielski łódź, najlepsze kursy dla dziedzi angielski łódź, najtańsze kursy angielski łódź, dobra szkoła angielski łódź, najlepsza szkoła hiszpański łódź, najtańsza szkoła hiszpański łódź, największa zdawalność angielski łódź, gdzie najlepiej uczą angielski łódź

Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 469545 [B]