Materiały >

Przykładowe sposoby wprowadzania gramatyki i słownictwa


Przykładowe wprowadzanie gramatyki:

Konstrukcja I wish - polski odpowiednik: Szkoda, że; Żałuję, że
1. W celu dobrego zrozumienia lektor kontrastuje konstrukcję zwykłą bezokolicznikową z konstrukcją wprowadzaną.

 • I would like you to come to the party. - Chciałbym, żebyś przyszła na przyjęcie. (Użycie tonu zapraszającego ; przyjście na przyjęcie jest jak najbardziej możliwe)
 • I wish you would come to the party. - Chciałbym, żebyś przyszła na przyjęcie. (Powiedziane z żalem, że przyjście na przyjęcie nie jest możliwe / Tłumaczenie luźne - Szkoda , że nie przyjdziesz na przyjęcie.)

2. Słuchacze tworzą podobne przykłady - pary zdaniowe mające wyrazić 'chciałbym' w sposób zapraszający oraz z żalem. Skontrastowanie z językiem polskim jest pomocne, wręcz nieodzowne. Zmiana tonu i intonacji powoduje, że w języku angielskim należy użyć innej konstrukcji.

3. Lektor podaje zasady tworzenia konstrukcji w odniesieniu do przyszłości, teraźniejszości i przeszłości kontrastując czasy realne i nierealne.

 • Przyszłość
  It's a pity it will not stop raining / it's not going to stop raining. - Szkoda, że nie przestanie padać.
  Czas Future (przyszły) lub konstrukcja 'to be going to' wyrażająca przyszłość. = I wish it would stop raining. Czas Future in the Past - przyszły w przeszłym
 • Teraźniejszość
  It's a pity I don't have enough time to deal with it. - Szkoda, że nie mam czasu, żeby się tym zająć.
  Czas Simple Present - teraźniejszy prosty = I wish I had enough time to deal with it. Czas Simple Past - przeszły prosty It's a pity you're not listening to me. - Szkoda, że nie słuchasz tego, co mówię. Czas Present Continuous -teraźniejszy ciągły = I wish you were listening to me. Czas Past Continuous - przeszły ciągły
 • Przeszłość
  It's a pity she didn't tell me the truth. - Szkoda, że nie powiedziała mi prawdy. Czas Simple Past - przeszły prosty = I wish she had told me the truth. Czas Past Perfect - zaprzeszły
  It's a pity she wasn't following me. - Szkoda, że nie szła za mną. Czas Past Continuous - przeszły ciągły = I wish she had been following me. Czas Past Perfect Continuous - zaprzeszły ciągły

Wniosek: konstrukcja I wish wymaga cofnięcia się o jeden czas.

4. W celu rozćwiczenia konstrukcji podczas zajęć lektor tworzy zdania z It's a pity z użyciem czasów realnych ( przykłady jak powyżej), a słuchacze przekształcają je na I wish stosując czasy nierealne.

Uzasadnienie:

Podejście kognitywne, tzn. uświadamianie słuchaczom różnicy w myśleniu w języku polskim i angielskim pozwala na zrozumienie nowej konstrukcji i na swobodne przejście do ćwiczenia jej w przykładach zdaniowych zależnie od zaistniałej sytuacji. Możliwe staje się mechaniczne przekształcanie czasów z pełnym zrozumieniem kontekstu i swoich wypowiedzi.Przykładowe wprowadzanie słownictwa

Przykład I

1. Parafraza i kontekstualizacja

He begged the terrorists to spare his life. - Błagał terrorystów, żeby darowali mu życie.
Synonimy beg: plead, implore, beseach, entreat - błagać
Parafraza: He implored /besought/entreated the terrorists to spare his life.
He pleaded with the terrorists not to kill him.

W odróżnieniu do beg, implore, beseech i entreat, plead wymaga użycia przyimka 'with'.

2. Ćwiczenie

Lektor tworzy zdania z użyciem 'beg', a słuchacze przekształcają je stosując 'plead'.
Tylko swobodne użycie danego słowa w kontekście świadczy o tym, że się je dobrze zna. Parafraza i kontekstualizacja prowadzą do mówienia ze zrozumieniem, a w rezultacie do myślenia w języku angielskim.

Przykład II

1. Tworzenie grup wyrazów łudząco podobnych tzw. Confusing Words

 • paddle
 • pedal
 • peddle
 • puddle
 • poodle

2. Podanie różnicy w wymowie przy pomocy transkrypcji fonetycznej zapisanej na tablicy. Lektor także wypowiada poszczególne słowa, a słuchacze powtarzają je chórem i indywidualnie.

3. Podanie różnicy znaczeniowej poprzez parafrazę i podanie polskich odpowiedników.

 • paddle - move a small boat / wade - wiosłować / brodzić
 • pedal - ride a bicycle / cycle - jeździć na rowerze / pedałować
 • peddle - try to sell things to people by going from place to place (often illegal) - sprzedawać, rozprowadzać towary
 • puddle - a small pool of liquid, especially rain water - kałuża
 • poodle - a dog with thick, curly hair - pudel

4. Kontekstualizacja, podanie przykładów zdaniowych

 • I desperately paddled for the shore. - Mocno wiosłowałem, żeby dobić do brzegu.
 • Children were paddling in the brook. - Dzieci brodziły w rzeczce.
 • She pedalled up the road towards the town centre. - Jechała rowerem w kierunku centrum.
 • They were accused of peddling drugs. - Oskarżono ich o rozprowadzanie narkotyków.
 • Children were splashing in the puddles. - Dzieci pluskały się w kałużach.
 • Do you have a pet ? Yes, it's a poodle. - Czy masz jakieś zwierzątko? Tak, pudla.

5. W małych grupach słuchacze tworzą krótkie historyjki z użyciem wszystkich (pięciu) słów.

Uzasadnienie:

Tworzenie grup wyrazów podobnych i kontekstualizacja ich jest przykładem atrakcyjnych technik ćwiczących zapamiętywanie, prowadzących do skutecznego poszerzania i swobodnego stosowania słownictwa. 

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy
Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 42342 [B]